ขอบเขตของการดำเนินงาน

                การศึกษาของโครงการ ประกอบด้วยงานหลัก 7 ด้าน ได้แก่ การศึกษาด้านเศรษฐกิจและสังคม การศึกษาด้านการจราจรและขนส่ง การศึกษาแนวเส้นทาง การศึกษาด้านวิศวกรรม การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (IEE/EIA) การมีส่วนร่วมของประชาชน (PP) และการศึกษาด้านวิเคราะห์โครงการ (PR)


Visitors: 3,277