การการประชุมปฐมนิเทศโครงการ (สัมมนาครั้งที่ 1)

                            วันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2557 เวลา 13.30-16.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยาวิชาเยนทร์ โรงแรมลพบุรีอินน์ รีสอร์ท จังหวัดลพบุรี เพื่อเสนอข้อมูลความเป็นมาของโครงการ เหตุผลความจำเป็น ขอบเขตการศึกษาและขั้นตอนของการศึกษาโครงการ พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกลุ่มเป้าหมา

-------------------------------------------------------------------------

Visitors: 3,277