เหตุผลความจำเป็น

             ทางหลวงหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) เป็นเส้นทางสายหลักที่ใช้เข้าและออกจากตัวเมืองลพบุรี ปัจจุบันมีความแออัด เกิดปัญหาการจราจรติดขัดในเขตตัวเมืองลพบุรี และมีรถบรรทุกขนาดใหญ่ใช้เส้นทางผ่านตัวเมืองเป็นจำนวนมาก อาจส่งผลกระทบต่อโบราณสถานที่มีโครงสร้างไม่มั่นคง แข็งแรงได้ จึงจำเป็นต้องก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองลพบุรี ด้านเหนือ เพื่อแยกรถที่ไม่ต้องการเข้าตัวเมืองให้สามารถเลี่ยงมาใช้เส้นทางนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงได้ดำเนินการศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองลพบุรี ด้านเหนือ

 

 

วัตถุประสงค์โครงการ

 

1) เพื่อศึกษาคัดเลือกแนวเส้นทางและรูปแบบการก่อสร้างที่เหมาะสมในการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองลพบุรี ด้านเหนือ 

   (อำเภอเมืองลพบุรี) และทางเลี่ยงเมืองลพบุรี  ด้านเหนือ (อำเภออินทร์บุรี-อำเภอโคกสำโรง)

 

2) เพื่อศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และสิ่งแวดล้อม

 

3) เพื่อศึกษา รวบรวม วิเคราะห์สภาพสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน และดำเนินการประเมินผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อม

   ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการพัฒนาโครงการพร้อมทั้งเสนอมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไข

   ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

   รวมทั้งแผนการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

 

4) เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อ       การพัฒนาโครงการ รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน เจ้าหน้าที่ภาครัฐ องค์กรเอกชน และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่าง      ต่อเนื่อง

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 


Visitors: 3,277